Energikjeder De ulike kolonnene i tabellen refererer til ulike energikjeder. En energikjede starter med produksjon av energibærer fra en energikilde og ender med bruken av denne energibæreren til et nyttig formål, f eks konstruksjon av veier eller produksjon av tog. Vann er en energikilde mens elektrisitet er en energibærer. Olje er en energikilde mens diesel er en energibærer. Omformingen fra vann til elektrisitet krever også energi, dette kaller vi for omdanningsenergi. I tillegg går det tapt energi ved transport av elektrisitet over lange avstander. Dette tapet er også bruk av energi i den forstand at en mindre del av energiinnholdet i vannet står til disposisjon til det nyttbare formålet energien skal brukes til. Tank-to-Wheel og Well-to-Tank utgjør til sammen energikjeden for framdrift mens de to andre kolonnene er energikjeder som kreves for at framdriften skal kunne finne sted.
Tank-to-Wheel Framdriftsenergi. Den energien transportmiddelet bruker for til framdrift. Selv om transportmiddelet ikke har "wheels" er uttrykket Tank-to-Wheel en betegnelse for sluttbruken av energi til selve transporten.
Well-to-Tank Energiens energikjede. Den energi som kreves for å omdanne energikilde til nyttbar energibærer samt transportere energibæreren til sluttbruker. Tap ved omdanning og transport er det samme som bruk av energi. Forholdet mellom mengden energi i energikilden og den energi som benyttes til sluttbruken er virkningsgraden. Virkningsgraden er alltid mindre enn 1.
Infrastruktur Den energi som benyttes for å bygge, drifte og vedlikeholde transportmidlenes infrastruktur. Energibruken omfatter alt fra produksjon av råvarer og materialer til anvendelse av materialene i infrastrukturen. Dette betyr at f eks infrastrukturen til jernbanen inkluderer energibruk til utvinning av jernmalm og framstilling av stål som brukes i skinnegangen. Energibruken omfatter også energi til å produsere den energien som benyttes til konstruksjon, vedlikehold og drift av infrastrukturen.
Fabrikasjon transportmiddel. Alle transportmiddel må produseres før de kan brukes. I tillegg krever vedlikehold av transportmidlene energi. Energibruken omfatter alt fra produksjon av råvarer og materialer til anvendelse av materialene i produksjon og vedlikehold av transportmidler.